Croos Pump (Shanghai) Co., Ltd.
 • APA Type Chemical Process Water Pump APA Type Chemical Process Water Pump Description:APA series chemical processpumps are designed according to ISO5199 and ISO2858 standard, mainly be applied for chemical process water or liquid with less solids, hot water, ethyl ... view
 • Pompe à eau de procédé chimique de type APA Pompe à eau de procédé chimique de type APA Description: Les pompes de processus chimiques de la série APA sont conçues selon la norme ISO5199 et ISO2858, principalement être appliquées pour l'eau de processus chimique ou liquide avec moins de solides, eau chaude, éthylique ... view
 • Chemische Prozesswasserpumpe Typ APA Chemische Prozesswasserpumpe Typ APA Beschreibung: Chemische Prozesspumpen der APA-Serie sind nach ISO5199 und ISO2858 Standard entwickelt, hauptsächlich für chemische Prozesswasser oder Flüssigkeiten mit weniger Feststoffen, heißem Wasser, ... view
 • APA Tipo de bomba de agua de proceso químico APA Tipo de bomba de agua de proceso químico Descripción: Las bombas de proceso químicas de la serie APA están diseñadas según las normas ISO5199 e ISO2858, principalmente se aplican para aguas o líquidos de procesos químicos con menos sólidos, agua caliente, etil ... view
 • Tipo APA Pompa per acqua a processo chimico Tipo APA Pompa per acqua a processo chimico Descrizione: Le pompe per processi chimici serie APA sono progettate secondo gli standard ISO5199 e ISO2858, principalmente per l'acqua di processo chimica o liquido con meno solidi, acqua calda, etile ... view
 • Водяной насос химического процесса APA Водяной насос химического процесса APA Описание: Химические технологические насосы серии APA разработаны в соответствии со стандартом ISO5199 и ISO2858, в основном применяются для химической технологической воды или жидкости с меньшим количеством твердых веществ, горячей воды, этил ... view
 • Bomba de água de processo químico tipo tipo APA Bomba de água de processo químico tipo tipo APA Descrição: As bombas de processo químicas da série APA são projetadas de acordo com o padrão ISO5199 e ISO2858, principalmente aplicadas para água de processo químico ou líquido com menos sólidos, água quente, etil ... view
 • أبا نوع الكيميائية عملية مضخة المياه أبا نوع الكيميائية عملية مضخة المياه وصف: تم تصميم أبا سلسلة مضخات كيميائية وفقا للمعايير ISO5199 و ISO2858، يتم تطبيقها أساسا للمياه الكيميائية عملية أو السائل مع أقل المواد الصلبة، والماء الساخن، إيثيل ... view
 • Loại APA Quy trình Hóa học Bơm nước Loại APA Quy trình Hóa học Bơm nước Mô tả: APA series processpumps hóa học được thiết kế theo tiêu chuẩn ISO5199 và ISO2858, chủ yếu được áp dụng cho nước quá trình hóa học hoặc chất lỏng với ít chất rắn, nước nóng, ethyl ... view
 • پمپ آب شیمیایی فرآیند APA پمپ آب شیمیایی فرآیند APA شرح: فرایند پمپ های شیمیایی سری APA بر اساس استاندارد ISO5199 و ISO2858 طراحی شده است، عمدتا برای فرایند شیمیایی آب یا مایع با مواد جامد کمتر، آب گرم، اتیل ... view
 • API Pump API((American Petroleum Institute)) is the abbreviation of the American Petroleum Association. The purpose of publication of the API610 standard is to provide a procurement specification to facilitate the man... view
 • Pompe API API ((American Petroleum Institute)) est l'abréviation de l'American Petroleum Association. Le but de la publication de la norme API610 est de fournir une spécification d'achat pour faciliter ... view
 • API-Pumpe API (American Petroleum Institute) ist die Abkürzung der American Petroleum Association. Der Zweck der Veröffentlichung des API610-Standards ist es, eine Beschaffungsspezifikation zur Verfügung zu ... view
 • Bomba API API ((American Petroleum Institute)) es la abreviatura de American Petroleum Association. El propósito de la publicación del estándar API610 es proporcionar una especificación de adquisición para facilitar al hombre ... view
 • Pompa API API ((American Petroleum Institute)) è l'abbreviazione della American Petroleum Association. Lo scopo della pubblicazione dello standard API610 è di fornire una specifica di approvvigionamento per facilitare l'uomo ... view
API ((Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ)) là chữ viết tắt của Hiệp hội Dầu khí Hoa Kỳ. Mục đích của xuất bản tiêu chuẩn API610 là cung cấp một đặc điểm mua sắm để tạo điều kiện cho việc sản xuất và mua sắm máy bơm ly tâm.

API610 yêu cầu các yêu cầu tối thiểu cho máy bơm ly tâm sử dụng trong ngành công nghiệp dầu khí, công nghiệp hóa chất nặng và ngành công nghiệp khí tự nhiên. Máy bơm ly tâm theo tiêu chuẩn API610 thường được gọi là bơm API. Có 18 loại bơm API, OH1, OH2, OH3, OH4, OH5, OH6, BB1, BB2, BB3, BB4, BB5, VS1 ~ VS7. Tất cả vật liệu cho bơm API được lựa chọn theo tiêu chuẩn API 610. Máy bơm API chạy liên tục trong ít nhất 3 năm với độ tin cậy cao. Bơm API có một loạt các ứng dụng. Các loại bơm có liên quan là ba loại máy bơm, cụ thể là loại đòn bẩy (Overhung), cả hai loại kết thúc hỗ trợ (giữa vòng bi) và kiểu treo đứng (Vertical Suspended).

Sự khác biệt giữa bơm API và bơm thông thường:
1. Yêu cầu vật liệu nghiêm ngặt;
2. Đối với áp suất làm việc tối đa cho phép, áp suất bơm cao (2MPa trở lên), và áp suất áp suất của bơm phải dài (30 phút);
3. Yêu cầu độ rung cao hơn tiêu chuẩn quốc gia (tất cả 4,5 mm / dưới);
4. Thiết kế sàn: đơn vị nằm trên bảng dưới cùng, thiết kế bơm ngang thu bể;
5. Mặt bích và đầu ra được thiết kế để nối qua bu lông;
6. Yêu cầu cân bằng động rất cao, theo mức G2.5;
7. Tiêu chuẩn chấp nhận của nhà máy là nghiêm ngặt, văn bản QC rõ ràng và rõ ràng, phản ánh toàn bộ quá trình của toàn bộ bơm từ thiết kế đến sản xuất
 • TEL:+ 86-21-64092786
 • EMAIL:export@croospump.com
 • ADDRESS:Số 518 Đường Zi Xu, Quận Minhang, ShangHai, Trung Quốc